Nasz sklep internetowy został niedawno uruchomiony, prosimy o wyrozumiałość w przypadku dłuższego czasu ładowania strony lub jeśli pojawią się błędy podczas wyświetlania.
Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja

Material Compliance w firmie RAMPA, czyli zgodność materiałów z przepisami i normami


Kupując wkładki gwintowane, nakrętki wbijane, wkręty oraz inne produkty, zwracasz uwagę na wysoki stopień ich transparentności a także spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących środowiska i materiału? My również!

Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność  za środowisko i ludzi, to zagadnienia, które są wyjątkowo bliskie naszemu sercu. Jako producent i niezależne, rodzinne przedsiębiorstwo z Büchen wspieramy produkcję przyjaznych dla środowiska produktów „made in Germany“. Kładziemy duży nacisk na spełnienie wszelkich wymogów środowiskowych i materiałowych wynikających z międzynarodowych przepisów, norm i dyrektyw (REACH, RoHS, minerały z obszarów dotkniętych konfliktami itd.), a także wymagań rynkowych i oczekiwań klientów. Szybko reagujemy na zmiany rynkowe, zawsze szukamy optymalnych rozwiązań i zapewniamy pełną transparentność naszych produktów. Przekonaj się sam - z przyjemnością podzielimy się z Tobą wszelkimi szczegółowymi informacjami na temat Material Compliance w firmie RAMPA.

Udzielamy informacji o substancjach podlegających obowiązkowi rejestracji (SVHC) wchodzących w skład naszych produktów zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006

REACH to rozporządzenie i dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów wzbudzających szczególne obawy (Substances of Very High Concern - SVHC). Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 roku, a jego cel to zapewnienie wyjątkowo wysokiego stopnia ochrony dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH(WE) 1907/2006 jako europejski producent i dostawca jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji na temat produktów, które zawierają składniki umieszczone na z tzw. liście kandydackiej SVHC w stężeniu powyżej 0,1 % wag.

Dlatego z jednej strony stale pracujemy nad wczesną identyfikacją nowych składników SVHC, a z drugiej natomiast regularnie zwracamy się do naszych dostawców z prośbą o informację, czy w ich produktach zawarte są składniki podlegające obowiązkowi rejestracji.

Pierwiastek ołów (nr CAS: 7439-92-1) został ujęty w liście kandydackiej SVHC w czerwcu 2018 roku. Informujemy, że dostarczane przez firmę RAMPA produkty, które wykonane są ze stali automatowej i mosiądzu (tworzywa miedziane), mogą zawierać ołów w stężeniu większym niż 0,1 % wag.

Baza danych SCIP

Od 5 stycznia 2021 roku europejscy dostawcy zobowiązani są dodatkowo zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów do przekazywania Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA) informacji o produktach, które zawierają substancje umieszczone na liście kandydackiej SVHC w stężeniu większym niż 0,1% wag. i wprowadzane są na rynek UE.

W tym celu ECHA stworzyła bazę danych zawierającą podlegające rejestracji informacje, tzw. bazę danych SCIP.

Baza danych SCIP stanowi uzupełnienie obowiązku przekazywania informacji o substancjach SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Tutaj możesz znaleźć transparetne informacje SCIP o produktach RAMPA, których ten wymóg dotyczy.

Spełniamy wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE!

Dla nas ważne jest nie tylko spełnienie wymogów rozporządzenia REACH, lecz także aktualnej dyrektywy RoHS, o czym Cię z przyjemnością i z pełną transparentnością poinformujemy. Dyrektywa RoHS (Restriction of certain hazardous substances) 2011/65/UE ogranicza wykorzystywanie w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych niebezpiecznych substancji. Ogranicza między innymi stosowanie ołowiu (Pb). Aby zapewnić Ci możliwość zapoznania się z treścią dyrektywy RoHS, przygotowaliśmy poniższą tabelę z poszczególnymi grupami substancji.

Urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu po 01.07.2006 roku, nie mogą zawierać określonych substancji w stężeniu większym niż dopuszczalne:

Tabela: substancje, które podlegają ograniczeniom zgodnie z dyrektywami 2011/65/UE (nr 1 – 6) oraz 2015/863/UE (nr 7 – 10), oraz ich maksymalne dopuszczalne stężenie w materiałach jednorodnych w % wag.

*** Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zawiera pewne wyjątki dotyczące określonych zastosowań, elementów i materiałów. M.in. dla ołowiu jako składnika stopu w stali i mosiądzu (stop miedzi). W tym przypadku najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 0,35 % wag. dla stali i 4 % wag. dla mosiądzu (stop miedzi) (według załącznika III dyrektywy RoHS).

Tutaj znajdziesz naszą deklarację zgodności RoHS.

Pozostałe oświadczenia firmy RAMPA dotyczące rozporządzeń i wytycznych

• Rozporządzenie UE w sprawie minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami (UE) 2017/821:

Postanowienia rozporządzenia (UE) 2017/821 zobowiązują unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota (pierwiastków określanych również jako "3TG") pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka do zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają żadnych materiałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami ani obszarów wysokiego ryzyka, ani nie wymagają tego ich receptury.

• Konwencja Sztokholmska / rozporządzenie (UE) 2019/1021:

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 wprowadza zakaz bądź znaczne ograniczenia w zakresie produkcji i stosowania na terenie Unii Europejskiej trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. persistent organic pollutants). Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają żadnych trwałych zanieczyszczeń organicznych, ani nie wymagają tego ich receptury.

• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) składają się z kilkuczłonowych pierścieni zbudowanych z atomów węgla i wodoru (zwykle pierścienie benzenowe), które połączone są ze sobą wspólnymi bokami. Te substancje słabo rozkładają się w środowisku (dlatego nazywane są również trwałymi zanieczyszczeniami) i mają zdolność do gromadzenia się w organizmach żywych (czyli tzw. bioakumulacji). Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ani nie wymagają tego ich receptury.

Jeśli masz pytania dotyczące zgodności materiałów z normami i przepisami (material compliance) w firmie RAMPA,skontaktuj się z nami . Szczegółowo odpowiemy na pytania dotyczące spełnienia przez firmę RAMPA wymogów środowiskowych i materiałowych

Firma RAMPA to synonim wysokiej jakości. W odniesieniu do powyższych wymogów również spełniamy wysokie standardy. Czekamy na wiadomość od Ciebie! Good idea. Let’s make it!