Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja
Two people are shaking hands in a warehouse. The picture is meant to convey RAMPA's commitment to Material Compliance topics. The picture also shows that we have good coverage of REACH, SCIP database, RoHS, CE and Material Compliance topics in general.

Material Compliance w firmie RAMPA, czyli zgodność materiałów z przepisami i normami


Kupując wkładki gwintowane, nakrętki wbijane, wkręty oraz inne produkty, zwracasz uwagę na wysoki stopień ich transparentności a także spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących środowiska i materiału? My również!

Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność  za środowisko i ludzi, to zagadnienia, które są wyjątkowo bliskie naszemu sercu. Jako producent i niezależne, rodzinne przedsiębiorstwo z Büchen wspieramy produkcję przyjaznych dla środowiska produktów „made in Germany“. Kładziemy duży nacisk na spełnienie wszelkich wymogów środowiskowych i materiałowych wynikających z międzynarodowych przepisów, norm i dyrektyw (REACH, RoHS, minerały z obszarów dotkniętych konfliktami itd.), a także wymagań rynkowych i oczekiwań klientów. Szybko reagujemy na zmiany rynkowe, zawsze szukamy optymalnych rozwiązań i zapewniamy pełną transparentność naszych produktów. Przekonaj się sam - z przyjemnością podzielimy się z Tobą wszelkimi szczegółowymi informacjami na temat Material Compliance w firmie RAMPA.

Udzielamy informacji o substancjach podlegających obowiązkowi rejestracji (SVHC) wchodzących w skład naszych produktów zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006

REACH to rozporządzenie i dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów wzbudzających szczególne obawy (Substances of Very High Concern - SVHC). Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 roku, a jego cel to zapewnienie wyjątkowo wysokiego stopnia ochrony dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH(WE) 1907/2006 jako europejski producent i dostawca jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji na temat produktów, które zawierają składniki umieszczone na z tzw. liście kandydackiej SVHC w stężeniu powyżej 0,1 % wag.

Dlatego z jednej strony stale pracujemy nad wczesną identyfikacją nowych składników SVHC, a z drugiej natomiast regularnie zwracamy się do naszych dostawców z prośbą o informację, czy w ich produktach zawarte są składniki podlegające obowiązkowi rejestracji.

Pierwiastek ołów (nr CAS: 7439-92-1) został ujęty w liście kandydackiej SVHC w czerwcu 2018 roku. Informujemy, że dostarczane przez firmę RAMPA produkty, które wykonane są ze stali automatowej i mosiądzu (tworzywa miedziane), mogą zawierać ołów w stężeniu większym niż 0,1 % wag.

Baza danych SCIP

Od 5 stycznia 2021 roku europejscy dostawcy zobowiązani są dodatkowo zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów do przekazywania Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA) informacji o produktach, które zawierają substancje umieszczone na liście kandydackiej SVHC w stężeniu większym niż 0,1% wag. i wprowadzane są na rynek UE.

W tym celu ECHA stworzyła bazę danych zawierającą podlegające rejestracji informacje, tzw. bazę danych SCIP.

Baza danych SCIP stanowi uzupełnienie obowiązku przekazywania informacji o substancjach SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Tutaj możesz znaleźć transparetne informacje SCIP o produktach RAMPA, których ten wymóg dotyczy.

Spełniamy wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE!

Dla nas ważne jest nie tylko spełnienie wymogów rozporządzenia REACH, lecz także aktualnej dyrektywy RoHS, o czym Cię z przyjemnością i z pełną transparentnością poinformujemy. Dyrektywa RoHS (Restriction of certain hazardous substances) 2011/65/UE ogranicza wykorzystywanie w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych niebezpiecznych substancji. Ogranicza między innymi stosowanie ołowiu (Pb). Aby zapewnić Ci możliwość zapoznania się z treścią dyrektywy RoHS, przygotowaliśmy poniższą tabelę z poszczególnymi grupami substancji.

Urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu po 01.07.2006 roku, nie mogą zawierać określonych substancji w stężeniu większym niż dopuszczalne:

Table showing the limit values of certain materials or substance groups in electrical and electronic equipment according to the RoHS Directive.

Tabela: substancje, które podlegają ograniczeniom zgodnie z dyrektywami 2011/65/UE (nr 1 – 6) oraz 2015/863/UE (nr 7 – 10), oraz ich maksymalne dopuszczalne stężenie w materiałach jednorodnych w % wag.

*** Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zawiera pewne wyjątki dotyczące określonych zastosowań, elementów i materiałów. M.in. dla ołowiu jako składnika stopu w stali i mosiądzu (stop miedzi). W tym przypadku najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 0,35 % wag. dla stali i 4 % wag. dla mosiądzu (stop miedzi) (według załącznika III dyrektywy RoHS).

Tutaj znajdziesz naszą deklarację zgodności RoHS.

Pozostałe oświadczenia firmy RAMPA dotyczące rozporządzeń i wytycznych

• Rozporządzenie UE w sprawie minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami (UE) 2017/821:

Postanowienia rozporządzenia (UE) 2017/821 zobowiązują unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota (pierwiastków określanych również jako "3TG") pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka do zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają żadnych materiałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami ani obszarów wysokiego ryzyka, ani nie wymagają tego ich receptury.

• Konwencja Sztokholmska / rozporządzenie (UE) 2019/1021:

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 wprowadza zakaz bądź znaczne ograniczenia w zakresie produkcji i stosowania na terenie Unii Europejskiej trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. persistent organic pollutants). Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają żadnych trwałych zanieczyszczeń organicznych, ani nie wymagają tego ich receptury.

• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) składają się z kilkuczłonowych pierścieni zbudowanych z atomów węgla i wodoru (zwykle pierścienie benzenowe), które połączone są ze sobą wspólnymi bokami. Te substancje słabo rozkładają się w środowisku (dlatego nazywane są również trwałymi zanieczyszczeniami) i mają zdolność do gromadzenia się w organizmach żywych (czyli tzw. bioakumulacji). Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nasze produkty nie zawierają wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ani nie wymagają tego ich receptury.

• Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS)

Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to obszerna klasa różnych związków chemicznych, które zawierają silne wiązania węgiel-fluor. Ze względu na swoje unikalne i silne właściwości oraz ograniczone alternatywy, ta zróżnicowana rodzina ponad 10 000 substancji jest wykorzystywana w wielu procesach przemysłowych i produktach konsumenckich. Obecna unijna dokumentacja dotycząca ograniczeń przewiduje całkowity zakaz stosowania wszystkich PFAS (z ograniczeniem czasowym dla bardzo niewielu wyjątków) od 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy. Zgodnie z obecnym stanem, ograniczenie PFAS może wejść w życie już w 2025 roku. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, żadne substancje PFAS nie są dodawane do naszych standardowych produktów RAMPA ani w procesie produkcji produktów, ani w powłokach powierzchniowych (stan na listopad 2023 r.).

Jeśli masz pytania dotyczące zgodności materiałów z normami i przepisami (material compliance) w firmie RAMPA,skontaktuj się z nami . Szczegółowo odpowiemy na pytania dotyczące spełnienia przez firmę RAMPA wymogów środowiskowych i materiałowych

Firma RAMPA to synonim wysokiej jakości. W odniesieniu do powyższych wymogów również spełniamy wysokie standardy. Czekamy na wiadomość od Ciebie! Good idea. Let’s make it!